โครงการ หนึ่งล้านกล้าความดีถวายพ่อ

เป็นคนดี ทำความดี มีน้ำใจ สมควรเป็นแบบอย่างที่ดีในโครงการ หนึ่งล้านกล้าความดีถวายพ่อ ของธนาคารความดี มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ประจำปี 2553

โรงเรียนเลิศพัฒนาศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน ช่วงชั้นที่ 3

โรงเรียนเลิศพัฒนาศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน ช่วงชั้นที่ 3 จากศูนย์เครือข่ายสงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน

ได้รับ รางวัลชมเชยในการแข่งขัน ร้องเพลงประสานเสียง ประกอบลีลา ในงาน Thai Rotary Day ณ สวนลุมพินี จัดโดย สโมสรโรตารีในประเทศไทย

คณะนักร้องหมู่ ชั้น ป.๖ และชั้นมัธยมของโรงเรียนเลิศพัฒนาศึกษา ได้รับรางวัลชมเชยในการแข่งขันร้องเพลงประสานเสียงประกอบลีลา