โครงการ หนึ่งล้านกล้าความดีถวายพ่อ

เป็นคนดี ทำความดี มีน้ำใจ สมควรเป็นแบบอย่างที่ดีในโครงการ หนึ่งล้านกล้าความดีถวายพ่อ ของธนาคารความดี มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ประจำปี 2553

โรงเรียนเลิศพัฒนาศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน ช่วงชั้นที่ 3

โรงเรียนเลิศพัฒนาศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน ช่วงชั้นที่ 3 จากศูนย์เครือข่ายสงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน

ได้รับ รางวัลชมเชยในการแข่งขัน ร้องเพลงประสานเสียง ประกอบลีลา ในงาน Thai Rotary Day ณ สวนลุมพินี จัดโดย สโมสรโรตารีในประเทศไทย

คณะนักร้องหมู่ ชั้น ป.๖ และชั้นมัธยมของโรงเรียนเลิศพัฒนาศึกษา ได้รับรางวัลชมเชยในการแข่งขันร้องเพลงประสานเสียงประกอบลีลา

ได้รับถ้วยรางวัล อันดับ ๓ จากการเดินแบบใน รายการ The Little Star and Talents C ontest ๒๐๑๔

ด.ช.อชิตะ สนแก้ว ได้รับถ้วยรางวัล อันดับ ๓ จากการเดินแบบในรายการ The Little Star and Talents C ontest ๒๐๑๔ เมื่อ ๓๐ พ.ย ๕๗ และได้รับรางวัลชมเชย

ชมเชยจากการแข่งขันในรายการ ริชมอนด์ ลากเส้น เล่นสีกับน้องน้ำใจ ลดใช้พลังงานเพื่อโลกของเรา เมื่อ ๑ ธ.ค ๕๗

ด.ช.อนินดา ประสาสนเตและ ด.ญ.บุญธิดา พยาเลี้ยง ได้รับรางวัล ชมเชยจากการแข่งขันในรายการ ริชมอนด์ ลากเส้น

ด.ญ.นลินทิพย์ เมธีบุญวิริยะกุล ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทเยาวชนหญิง เดี่ยว

ด.ญ.นลินทิพย์ เมธีบุญวิริยะกุล ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี และรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี