โรงเรียนเลิศพัฒนาศึกษา

โรงเรียนเป็นที่พึ่งและพึงพอใจของชุมชน นักเรียนมีทักษะพื้นฐานในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพได้มีความรู้คู่คุณธรรม มีวินัย สุขภาพแข็งแรง มีจิตสำนึกในความเป็นไทย

โรงเรียนเลิศพัฒนาศึกษากำลังเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564