ปฎิทิน ล.น. เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

*5 มิถุยายน 2562   วันอัคยานุสรณ์

*12 มิถุนายน 2562  ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  และคณะกรรมการร่วมภาคี  4 ฝ่าย

*14 มิถุนายน 2562  นักเรียนชั้น ป.4 ,ม.2 , ม.3  เรียนรู้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตจอมทอง  

                                  นักเรียนชั้น อ.3 – ป.3  ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

*15 มิถุนายน 2562  กิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการลูกเสือนักเรียน  ป.4 – ม.3

*20 มิถุนายน 2562  พิธีไหว้ครู

*30 มิถุนายน 2562  รำลึกผู้ก่อตั้งโรงเรียน