ด.ช.อชิตะ สนแก้ว ได้รับถ้วยรางวัล อันดับ ๓ จากการเดินแบบในรายการ The Little Star and Talents C ontest ๒๐๑๔
เมื่อ ๓๐ พ.ย ๕๗ และได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่

ด.ช.ธีรภัทร แก้วน้อย
ด.ช.ภคิน สลายแผ้ว
ด.ช.นภัสรพี อดุลย์กิติรัตน์
ด.ญ.พอตา ศรีรัตนเมธิน
ด.ญ.กฤติยาภรณ์ สุขมะลัง