นางสาวปรารถนา ปราจันทร์

นายสุวิทย์ ใจแก้ว

ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554

ของมูลนิธิ อาจารย์ ดร.กมล ชูทรัพย์ เพื่อการศึกษา