12 กรกฎาคม 2563 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563