การอบรมเพื่อพัฒนา บุคลากร เรื่องเทคนิคการสอนโดยใช้ข้อสอบ โดยอาจารย์โกมินทร์ สังคะนอง