โรงเรียนเลิศพัฒนาศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน ช่วงชั้นที่ 3 จากศูนย์เครือข่ายสงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน โรงเรียนวัดราชโอรส สพท. กทม. เขต 3 ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2553