เด็กหญิงวราภรณ์ ศรีขัดเค้า
เด็กหญิงพิมานมาศ แสนบุญ

เด็กหญิงพิชญา ฉายาพัฒน์
เด็กหญิงลลิตา เสวียงภักดิ์

เป็นคนดี ทำความดี มีน้ำใจ สมควรเป็นแบบอย่างที่ดีในโครงการ หนึ่งล้านกล้าความดีถวายพ่อ ของธนาคารความดี มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ประจำปี 2553