มาร์ช เลิศพัฒนาศึกษา

เลิศพัฒนาศึกษา ขุมทรัพย์วิชาล้ำหน้ากว่าใคร ฟ้าขาวเพริศพราวสดใส สีรักใคร่บูชา

กิจกรรเด่นดัง ทั้งการเรียนมิเคยน้อยหน้า เก่งทั้งศิลป์และกีฬา ศิลปป้องกันตัว

จริยธรรมศึกษา รอบรู้วิชาทุกอย่างถ้วนทั่ว การเรียนก็ไม่เคยกลัว รัวตัวและถ่อมตน ถิ่นการศึกษาพัฒนา

ล้ำเลิศวิมล เกียรติ ล.น. ล้ำอำพน ทุกมวลชนกล่าวขวัญชม

เด่นดังระบือจอมทอง เพราะเราครองในความนิยม ร่มเย็นโดยธรรมอบรม บ่มนิสัยใฝ่ประพฤติดี ถิ่น

ประมวลเทคโนโลยี เสริมทักษะดี มิมีใครปาน สถานที่งามตระการ ทั้งสะอาดสะอ้านวิไล

สืบสานวัฒนธรรม พร้อมน้อมนำประเพณีไทย กิริยาวาจาจับใจ มั่นคงในความสามัคคี ดอกเฟื่องฟ้า

เหมือนดังความดี พราวทั้งขวบปี ไม่มีโรยได้ เรียนดีและมีวินัย ใฝ่คุณธรรมดำรง

* เลิศพัฒนาศึกษากล้าหาญมั่นคง

พวกเราภาคภูมิใจในเกียรติสูงส่ง ล.น. ยิ่งยงคงศักดิ์ศีเนิ่นนาน เคารพในพระภูมิ สิ่งศักดิ์สิทธิอภิบาล

มอบนบคุณครูอาจารย์เต็มฤทัย

พวกเรารักสถาบันของตน เทิดทูนพระภูมิพลภูวไนย พิทักษ์ชาติ รักษ์ศาสน์ พลีชีวาตม์เราได้ เพียง

เพื่อให้แผ่นดินไทยยั่งยืนยง