โรงเรียนเลิศพัฒนาศึกษากำลังเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2563

วิสัยทัศน์ของโรงเรียนเลิศพัฒนาศึกษา
โรงเรียนเป็นที่พึ่งและพึงพอใจของชุมชน นักเรียนมีทักษะพื้นฐานในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพได้มีความรู้คู่คุณธรรม มีวินัย สุขภาพแข็งแรง มีจิตสำนึกในความเป็นไทย รักษ์สิ่งแวดล้อม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ติดต่อสอบถาม
โทร : 02-468-1224
แฟกซ์ : 02-878-0225