วิสัยทัศน์ของโรงเรียนเลิศพัฒนาศึกษา

โรงเรียนเป็นที่พึ่งและพึงพอใจของชุมชน นักเรียนมีทักษะพื้นฐานในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพได้มีความรู้คู่คุณธรรม มีวินัย สุขภาพแข็งแรง มีจิตสำนึกในความเป็นไทย รักษ์สิ่งแวดล้อม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข