นโยบายของโรงเรียนเลิศพัฒนาศึกษา

๑. ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา และเผ่าพันธุ์
๒. ส่งเสริมจริยธรรม ในด้านความกตัญญู ความซื่อสัตย์ และเสียสละมีจิตสาธารณะ พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น ตามความสามารถของตน
๓. มุ่งพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและความสามารถพิเศษ
๔. มุ่งพัฒนาและส่งเสริมระเบียบวินัยในสังคม และมารยาทของนักเรียน
๕. ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างโรงเรียน กับผู้ปกครองและชุมชน
๖. ส่งเสริมทักษะพื้นฐานในการประกอบสัมมาชีพ และสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
๗. ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย พร้อมทั้งสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
๘. พัฒนาอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้สะอาด สวยงาม และเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน