คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนเลิศพัฒนาศึกษา

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และปฏิบัติตนอยู่ในระบอบประชาธิปไตย
2. ซื่อสัตย์ สุจริต
3. มีวินัย ปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้อง
4. ใฝ่เรียนรู้ คิดเป็น แก้ปัญหาได้
5. อยู่อย่างพอเพียง ประหยัด มัธยัสถ์
6. มุ่งมั่นในการทำงาน
7. รักความเป็นไทย และสิ่งแวดล้อม
8. มีจิตสาธารณะ เอื้อเฟื้อ เสียสละ