โรงเรียนเลิศพัฒนาศึกษา เดิมชื่อโรงเรียนเลิศพัฒนาประสิทธิ์วิทยา เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ใช้อักษรย่อว่า ล.ป.ว. ตามใบอนุญาตเลข ที่ ๕๙๑/๒๕๐๖ โดยมีนางสุจิตรา ปิยะศีล เป็นผู้จัดการ ต่อมาได้ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อจากเดิมเป็นเอกสิทธิ์วิทยา ตาคำร้องลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๐๖ และใน ปี ๒๕๐๗ นางสุจิตรา ปียะศีล ในตำแหน่งผู้จัดการ ได้ขอโอนกิจการให้แก่นายบุญเลิศ ศิลปเดช ตามใบอนุญาตเลขที่ ๑๒/๒๕๐๗ และขอเปลี่ยนชื่อเป็น เลิศพัฒนาศึกษา ตามใบอนุญาตเลขที่ ๔๕๖/๒๕๐๗ รับนักเรียนอายุ ๕ ปี ถึง ๑๗ ปี จากนั้นขอขยายห้องเรียนพร้อมสถานที่เรียนรวมมีห้องเรียน ๒๒ ห้องเรียน รับนักเรียนได้ไม่เกิน ๘๙๕ คน ต่อมาทางราชการได้อนุญาตให้ขยายอาคารเรียนเป็น ๒๗ ห้องเรียน รับนักเรียนได้ไม่เกิน ๑,๐๗๒ คน ตั้งแต่วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๑๑ เป็นต้นไป และในปีเดียวกันก็ได้ อนุญาตให้รับนักเรียนอายุตั้งแต่ ๓ ปี ถึง ๑๗ ปี

กิจกรรมในการเรียนดำเนินมาด้วยดีโดยตลอด จนกระทั่งวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๒ เวลาประมาณ ๑๑.๕๐ น. ได้เกิดเพลิงไหม้ขั้นที่ห้องแถวตรงข้ามโรงเรียน และได้ไหม้ลุกลามถึงอาคารเรียนหมดทุกห้องพร้อมด้วยเอกสารบางส่วนของโรงเรียน แต่นายบุญเลิศ ศิลปะเดช ยังไม่เลิกกิจการ ได้ขออนุญาตปลูกอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น และได้เปิดทำการสอนต่อ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๑๒

หลังจากเกิดอัคคีภัยแล้ว นายบุญเลิศ ศิลปะเดช ได้จัดการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารเรียนเป็นตึก ๓ ชั้น จำนวน ๓๐ ห้องเรียน และเรือนไม้หนึ่งหลัง จำนวน ๒ ห้องเรียน อนุญาตให้รับนักเรียนได้ ๑.๓๑๔ คนในวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๖ อนุญาตให้ต่อเติมอาคารเรียนเป็นตึก ๔ ชั้น

ปีการศึกษา ๒๕๓๖ ได้ขออนุญาตสร้างอาคารอนุบาล เพื่อความปลอดภัยและเป็นสัดส่วน เป็นตึก ๓ ชั้น จำนวน ๘ ห้องเรียน ตามใบอนุญาตเลขที่ ๑๒๐๔/๒๕๓๖ และรื้ออาคารไม้ออก อนุญาตให้รับนักเรียนได้สูงสุด ๑,๖๘๒ คน

ปี ๒๕๓๘ ปรับปรุงพัฒนาโรงอาหารเก่า ขออนุญาตก่อสร้างตึก ๒ ชั้น ชั้นล่างใช้เป็นโรงอาหารชั้นบนใช้เป็นห้องประชุมทำให้เกิดความสะดวกสบายเหมาะในการจัด กิจกรรมต่าง ๆ อย่างหลากหลาย

ปี ๒๕๔๐ จัดสร้างสระน้ำ ขนาด ๖ เมตร ๑๒ เมตร ระบบ TERBO JET ใช้ในการฝึกว่ายน้ำแก่นักเรียนทุกคนในโรงเรียนพร้อมทั้งบริการชุมชน

ปี ๒๕๔๒ โรงเรียนได้รับรางวัล โรงเรียนสีขาวดีเด่นปลอดสารเสพติด และได้รับรางวัลติดต่อเป็นประจำทุกปีการศึกษา

ปี ๒๕๔๓ โรงเรียนได้เปลี่ยนคอมพิวเตอร์ใหม่ทุกเครื่องจากเดิมเป็น PENTIRM 4 เพื่อนักเรียนจะได้เรียนรู้ทันโลก ทันเหตุการณ์เรียนรู้ผ่าน Internet พร้อมอุปกรณ์ที่ทัน สมัย

ปี ๒๕๔๔ โรงเรียนได้พัฒนาอาคารสถานที่โดยทาสีอาคารเรียนใหม่ทุกหลัง ทั้งภายในและภายนอกเพื่อความสวยงาม เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้

ทางโรงเรียนได้ปรับปรุงห้องประกอบการเรียนต่าง ๆ เช่น ห้อง Pay Land, Sound Lab ห้องกิจกรรมภาษาอังกฤษ โดยครูข้าวของภาษา ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องเกียรติภูมิ ลูกเสือ ห้องนาฏศิลป์ดนตรี ห้องศิลปะ ห้องจริยศึกษา ห้องสมุดปรับอากาศ ห้องนอนอนุบาลปรับอากาศ เพื่อเสริมสร้างความก้าวหน้าและประสิทธิผลของนักเรียน

ปี ๒๕๔๕ โรงเรียนพัฒนาอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เสริมสร้างคุณธรรมและได้ผ่านการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากคณะกรรมการสำนักงาน รับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในระดับคุณภาพดีทุกมาตรฐาน

ปี ๒๕๔๖ โรงเรียนจัดสร้างและติตั้งเครื่องเล่นสนามที่สนามอนุบาล ๑ ชุด เป็นเงิน ๒๙๐,๐๐๐ บาท ติดตั้งตู้น้ำเย็นเพิ่มอีก ๑ ตู้ มีการพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนการ สอน บุคลากร และจัดกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนมากขึ้น

ปี ๒๕๔๗ โรงเรียนมีการปรับปรุงพื้นสระว่ายน้ำ ขยายห้องอาหารอนุบาลเพิ่มเป็น ๒ ห้อง นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน ส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีของนัก เรียน ครู ผู้ปกครอง ในการบริโภคอาหาร โดยมีการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารของร้านค้าสม่ำเสมอ

ปี ๒๕๔๘ โรงเรียนได้จัดโครงการ ๕ ส มีการตรวจห้องเรียน ปรับปรุงพื้นสนามหน้าตึกอนุบาลให้เป็นพื้นยาง เปลี่ยนหลังคาสระว่ายน้ำเป็น โพลีคาบอร์เนต สร้างหลังคา กันแดดกันฝนตามแนวทางเดิน ตั้งแต่ทางเข้าโรงเรียนจนถึงหน้าอาคารเรียน ทาสีรั้วโดยรอบทั้งด้านในและด้านนอกโรงเรียน

ปี ๒๕๔๙ ซ่อมแซมบันได เปลี่ยนราวบันได เป็นสแตนเลส เปลี่ยนประตูรั่วในโรงเรียนเป็น
สแตนเลสมีตราสัญลักษณ์ โรงเรียนสวยงาม
– ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ โดยจัดทำบ่อพักขยะ บ่อดักไขมันขึ้นใหม่ ซ่อมแซมสภาพทั่วไปให้ทันสมัย สะอาด สะดวก และปลอดภัย
– ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน เช่นส่วนหย่อม ป้ายปรัชญาโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ
– ผ่านการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา รอบ ๒ จากคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ในระดับคุณภาพดีทุกมาตรฐาน
– จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้สำหรับนักเรียนมัธยม และอนุบาล

ปี ๒๕๕๐ ปรับปรุงวัสดุสื่ออุปกรณ์ เช่น เปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยทุกเครื่องซื้อเครื่องอัดสำเนาดิจิตอล ซื้อรถตู้ ๑ คัน

ปรับปรุงอาคารสถานที่ได้แก่ ห้องประชุม ทางเดินเชื่อมอาคาร เปลี่ยนราวบันไดตึก เปลี่ยนฝ้าเพดาน

ปี ๒๕๕๑ ปรับปรุงอาคารสถานที่ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อสมารถใช้งานได้ตามปกติ ส่งเสริม
บรรยากาศการเรียนรู้ เปลี่ยนป้ายนิเทศพุทธศาสนสุภาษิตและ Proverbs

ปี ๒๕๕๒ จัดทำหลังคาคลุมสนาม ขนาด 20x50x16 เมตร เพื่อป้องกันแสง UV จากแสงแดดเวลากลางวัน