นางสุทธิสุภางค์ วัจนะรัตน์

นางสุทธิสุภางค์ วัจนะรัตน์

ผู้รับใบอนุญาต
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ปี พศ. ๒๕๔๐ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๑๑ ปี
นางลักขณา ธนะสมบูรณ์

นางลักขณา ธนะสมบูรณ์

ผู้จัดการ
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๘ ปี
นายเทอดศักดิ์ ศิลปเดช

นายเทอดศักดิ์ ศิลปเดช

ผู้อำนวยการ
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ.
นางอรวรรณ อัญชลิสังกาศ

นางอรวรรณ อัญชลิสังกาศ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๘ ปี
นางสาวกาญจนา แก้วสุกใส

นางสาวกาญจนา แก้วสุกใส

รองผู้อำนวยการ
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ปี พศ. ๒๕๔๐ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๑๑ ปี