ดร.สุทธิสุภางค์ วัจนะรัตน์

ดร.สุทธิสุภางค์ วัจนะรัตน์

ผู้รับใบอนุญาต
นางลักขณา ธนะสมบูรณ์

นางลักขณา ธนะสมบูรณ์

ผู้จัดการโรงเรียน
นายเทอดศักดิ์ ศิลปเดช

นายเทอดศักดิ์ ศิลปเดช

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ.
นางศรีนวล จันทร์แก้ว

นางศรีนวล จันทร์แก้ว

ผู้อำนวยการ
นางสาวกาญจนา แก้วสุกใส

นางสาวกาญจนา แก้วสุกใส

รองผู้อำนวยการ
นางอรวรรณ อัญชลิสังกาศ

นางอรวรรณ อัญชลิสังกาศ

นายทะเบียน