คณะครูระดับชั้นอนุบาล

นางสาวพรวิภา สาธิตธวัช

นางสาวพรวิภา สาธิตธวัช

ครูประจำชั้นอนุบาล 1
นางสาวอาภัญชนิตถ์ พงศยารัตน์

นางสาวอาภัญชนิตถ์ พงศยารัตน์

ครูประจำชั้นอนุบาล 2
นางสาวจรรยารักษ์ อันทรินทร์

นางสาวจรรยารักษ์ อันทรินทร์

ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1
นางสาวพัชราพรรณ์ บุญมาก

นางสาวพัชราพรรณ์ บุญมาก

ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2

คณะครูระดับประถมศึกษา

นางสาวชุติมา บุญเริ่ม

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
นางสาวพรรณวดี ภูฆิตานนท์

นางสาวพรรณวดี ภูฆิตานนท์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
นางสาวเปรมฤทัย ศรีสุระ

นางสาวเปรมฤทัย ศรีสุระ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
นางสาวชลธิชา อินทหงษ์

นางสาวชลธิชา อินทหงษ์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
นางรุ่งอรุณ สังฆเมธาวี

นางรุ่งอรุณ สังฆเมธาวี

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
นางปราณี ฉิมพาลี

นางปราณี ฉิมพาลี

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

คณะครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นายวราวุฒิ สุนารักษ์

นายวราวุฒิ สุนารักษ์

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
นางสาวเนตรนภา ฟ้าคะนอง

นางสาวเนตรนภา ฟ้าคะนอง

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คณะครูพิเศษ

นายปัญญาวิชญ์ ผากงคำ

นายปัญญาวิชญ์ ผากงคำ

ครูประจำวิชาภาษาอังกฤษ
นางสาวรัตนา อายุยืน

นางสาวรัตนา อายุยืน

ครูประจำวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาวประภัสสร คำแฝง

นางสาวประภัสสร คำแฝง

ครูนาฎศิลป์
นางณัฐฐาน์ นิรันดรนุกูล

นางณัฐฐาน์ นิรันดรนุกูล

ครูธุรการการเงิน
นางสาวชนัญชิดา

นางสาวชนัญชิดา

ครูธุรการ