คณะครูระดับชั้นอนุบาล

นางสาวพรวิภา สาธิตธวัช

นางสาวพรวิภา สาธิตธวัช

ครูประจำชั้นอนุบาล 1
นางสาวอาภัญชนิตถ์ พงศยารัตน์

นางสาวอาภัญชนิตถ์ พงศยารัตน์

ครูประจำชั้นอนุบาล 2
นางสาวพัชราพรรณ์ บุญมาก

นางสาวพัชราพรรณ์ บุญมาก

ครูประจำชั้นอนุบาล 3

คณะครูระดับประถมศึกษา

นางสาวชุติมา บุญเริ่ม

นางสาวชุติมา บุญเริ่ม

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
นางสาวจรรยารักษ์ อันทรินทร์

นางสาวจรรยารักษ์ อันทรินทร์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
นางสาวเปรมฤทัย ศรีสุระ

นางสาวเปรมฤทัย ศรีสุระ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
นางสาวเนตรนภา ฟ้าคะนอง

นางสาวเนตรนภา ฟ้าคะนอง

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
นางรุ่งอรุณ สังฆเมธาวี

นางรุ่งอรุณ สังฆเมธาวี

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
นางปราณี ฉิมพาลี

นางปราณี ฉิมพาลี

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

คณะครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวชลธิชา ขันธหงษ์

นางสาวชลธิชา ขันธหงษ์

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คณะครูพิเศษ

นางสาวรัตนา อายุยืน

นางสาวรัตนา อายุยืน

ครูสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวประภัสสร เดชแฟง

นางสาวประภัสสร เดชแฟง

ครูสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นางณัฐฐาน์ นิรันดรนุกูล

นางณัฐฐาน์ นิรันดรนุกูล

ครูธุรการการเงิน
นางสาวศรีสุดาวรรณ บุญยธัญญู

นางสาวศรีสุดาวรรณ บุญยธัญญู

ครูบรรณารักษ์
นางสาวชนัญชิดา อติเดชโภคิณ

นางสาวชนัญชิดา อติเดชโภคิณ

ครูธุรการ
นางสาวสุรัสวดี อินตาต่อ

นางสาวสุรัสวดี อินตาต่อ

ครูสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ